Zoetwaterberging op Texel gestart

Zoetwaterberging op Texel gestart

Beschikbaarheid zoetwater neemt af
De komende decennia zal de vraag naar zoetwater toenemen. Tegelijkertijd wordt de aanvoer minder regelmatig doordat de regenpatronen veranderen: in korte periodes valt meer regen en de perioden van droogte duren langer. Agrariërs zullen de gevolgen ondervinden van de verminderende beschikbaarheid van zoetwater. Op Texel heeft men hier tijdens droge jaren, zoals het jaar 2011, al last van gehad.

Combinatie van bewezen technieken
De proefopstelling bestaat uit een innovatieve combinatie van bewezen technieken.
Op het pilotperceel wordt een bassin aangelegd met een hoogte van 2,5 meter. In perioden met een neerslagoverschot wordt zoetwater wordt in het bassin opgeslagen. Dit water is afkomstig van neerslag op het dak van de schuur, het perceel (afgevoerd via de drainagebuizen) en directe neerslag op het bassin. In droge perioden (wanneer een neerslagtekort optreedt) kan water vanuit het bassin, via de drainagebuizen en/of de druppelbevloeiing, aan het landbouwperceel geleverd worden.

Het bassin en de verzameldrain staan met elkaar in verbinding via een regelunit die twee kanten opwerkt. De regelunit en sensoren stellen de volgende aspecten vast: het waterpeil van het bassin, de watergift, de grondwaterstand en het bodemvocht in het perceel. Deze aspecten worden getoond via een 'dashboard', op basis waarvan de teler het optimale waterbeheer kan bepalen. De regelunit bepaalt in de natte tijd of het water in de verzameldrain van voldoende kwaliteit is om het bassin mee te vullen, of dat de kwaliteit onvoldoende is en het water naar de sloot wordt afgevoerd. De teler stuurt via de regelunit in de droge tijd de watertoevoer vanuit het bassin naar het perceel via dezelfde verzameldrain. Het water stroomt dan het perceel in via de bestaande drainagebuizen en wordt op peil gehouden. Daarnaast wordt een aantal plantbedden voorzien van druppelbevloeiing dat ook water aangevoerd krijgt vanuit het bassin.

Druppelbevloeiing
Op een klein gedeelte van het pilotperceel wordt ook gebruik gemaakt van een tijdelijke systeem voor druppelbevloeiing (als proef binnen de totaalproef). Hoewel druppelbevloeiing met succes is getest bij andere gewassen, is het nog nauwelijks onderzocht in de bollenteelt (zie figuur 2). Het tijdelijke systeem voor druppelbevloeiing wordt tegelijk met het poten van de bollen per rij tulpen in het plantenbed gelegd. Vlak voordat de bollen uit de grond worden gehaald, wordt het hele systeem weer opgerold. Druppelbevloeiing heeft als voordeel dat het zuiniger is in watergebruik dan infiltratie via drainagebuizen. Daarnaast kan met druppelbevloeiing heel gericht worden gestuurd op de aspecten die bepalend zijn voor de groei van de bollen: vochtgehalte, temperatuur en zoutgehalte. Verder is het mogelijk om via druppelbevloeiing extra meststoffen toe te voegen die direct bij de wortels terechtkomen wat de opbrengst verder kan verhogen. In de pilot wordt echter alleen de watertoevoer m.b.v. druppelbevloeiing getest en niet de toevoer van meststoffen. Het gebruik van druppelbevloeiing binnen de aardappelteelt in Noord-Nederland heeft dit jaar tot een 35% hogere opbrengst geleid.

De betrokken partijen
De provincie Noord-Holland is initiatiefnemer en financier van de pilot. Een consortium onder leiding van Oranjewoud en Acacia Water met Alterra en Deltares heeft van de provincie de opdracht gekregen om de pilot uit te voeren. Daarnaast zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), LTO Noord, KAVB, gemeente Texel en Waterwerkgroep Texel bij de pilot betrokken. De installatie is aangelegd door Netafim en Broere Beregening.

Kijk voor meer info op:

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Proef-zoetwaterberging.htm

https://twitter.com/BollentelerSmit

Bron: Provincie Noord Holland

« terug

Login
Username:
Password: